Vedtægter for Hammer Frie Privatskole

(Offentliggjort på skolens hjemmeside 14.juni 2014)

§1 Hjemsted

 

Hammer Frie Privatskole er en selvejende, uafhængig grundskole uden økonomisk, politisk eller religiøst tilhørsforhold med hjemsted i Næstved Kommune, oprettet 1.august 2013 med skolestart august 2014.

Skolens adresse er Hammer Frie Privatskole, Hammer Skolevej 7, Hammer, 4700 Næstved, vi har hjemmesiden www.hammerfrieprivatskole.dk , og skolen er registreret med CVR 35716440

 

§2 Skolens formål

                                                      

Stk.1 Institutionens formål er at drive en fri grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Hammer Frie Privatskole har endvidere til formål i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler” at drive fri grundskole med undervisningstilbud fra børnehaveklasse til og med 9.klasse med skolefritidsordning.

Stk.2 Skolens opgave er qua fokus på motivation og undren som forudsætning for læring at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling og giver eleverne mod på og lyst til at lære mere og til at uddanne sig videre efter grundskolen.

Stk.3 Skolen søger i samarbejde med forældrene at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de bevarer og styrker tilliden til egne muligheder og opnår baggrund for velovervejet at tage stilling og handle hensigtsmæssigt.

Stk.4 Skolen skaber i samarbejde med forældrene rammerne for, at eleverne kan gøre sig fortrolige med den danske kultur og opnå viden om og forståelse for andre kulturer i vores globaliserede verden og for menneskets samspil med naturen såvel lokalt som globalt. Vi tilstræber bæredygtighed i praksis, undervisning, tankegang, og hvor det ellers er konstruktivt og relevant.

Stk.5 Skolen forbereder i samarbejde med forældrene eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et moderne, demokratisk samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning, praksis og hverdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og give børnene mulighed for – i et forpligtende fællesskab af forskellighed – at udvikle sig til selvstændigt tænkende mennesker med mod på og lyst til at indgå aktivt i de udfordringer, de møder i livet. Dette kræver en pædagogisk praksis, der inddrager eleverne i undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering, som er anerkendende og reflekterende og som har motivation og undren som nødvendige forudsætninger for læring.

Stk.6 Skolen træner i hele sin praksis eleverne i grundlæggende, gensidig, mellemmenneskelig respekt for såvel hverandres læringsstile, personligheder, forudsætninger, herkomst, holdninger, valg og udmøntning af samme ud fra erkendelsen af, at vi alle er forskellige, men stadig ligeværdige og lige elskværdige.

Stk.7 Skolens menneskesyn og pædagogiske ståsted er helt grundlæggende for praksis og pædagogisk virke og kan ikke fraviges!

 

 

 

 

§3 Skolens drift

Stk.1 Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som er fastsat i ”Lov om friskoler og private grundskoler”. Skolens drift gennemføres således ved offentlige tilskud, ved forældrebetalte skolepenge, ved forældrebetaling for skolefritidsordning og eventuelle bidrag fra skolekredsens medlemmer og andre med interesse for skolen. Bidrag til skolen giver ikke bidragyderen ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.2 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.3 Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til forbedring af skolens virksomhed, fx konsolidering, så skolen opbygger kapital til at imødegå fremtidige års budget-udfordringer, til forbedring af undervisningsmateriale og –mulighed, til byggeforanstaltninger o.lign.

Stk.4 Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i ”Lov om friskoler og private grundskoler” og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

§4 Bestyrelsen

Stk.1 Bestyrelsen varetager skolens overordnede og økonomiske ledelse og er samtidig ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”lov om friskoler og private grundskoler” og skolens vedtægt, jvf lovens §5 stk.5

Stk.2 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og orienterer Forældre- og Skolekredsens medlemmer skriftligt.

Stk.3 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene. Ligeledes fastsætter bestyrelsen størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

Stk.4 Bestyrelsen og Generalforsamlingen har fælles kompetence til at foretage og beslutte vedtægtsændringer.

Stk.5 Bestyrelsen træffer beslutning om skolens nedlæggelse, men uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, skal beslutningen træffes på Generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen med 2/3 stemmeflerhed.

Stk.6 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år i overensstemmelse med gældende regler udarbejdes en retvisende årsrapport, som underkastes betryggende revision efter de gældende regler af en revisor valgt af bestyrelsen

Stk.7 Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, dog ikke i de tilfælde, hvor kompetencen er lagt ud til eller delt med Generalforsamlingen og heller ikke i tilfælde, der udenfor bestyrelsens vedtagne principper omhandler den daglige, pædagogiske praksis på skolen.

Stk.8 Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger og indføre konstateret inhabilitet i protokollen.

Stk.9 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk.10 Bestyrelsens medlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution eller lignende, som har valgt eller udpeget dem.

Stk. 11 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk.12 Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 13 Bestyrelsens medlemmer er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet, tavshedspligt m.v.

Stk. 14 Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

 

§5 Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, alle myndige og registreret i CPR med bopæl i Danmark, hvoraf mindst 3 skal være forældre til børn på skolen. 3 medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i ”bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende”, jvf vedtægtsbekendtgørelsen. To medlemmer vælges af og blandt skolekredsens medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer forventes at have en positiv og konstruktiv indstilling til skolen, dens pædagogik og værdigrundlag, hvilket udmøntes i et konstruktivt og fordrende samarbejde med skolen i øvrigt.

Stk. 3 De tre forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevist med 3 i ulige år og 2 i lige år, første gang 2016. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 3 suppleanter for bestyrelsen, hvoraf de to skal vælges af og blandt Forældrekredsen.

Stk. 5 Ved evt. supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i funktionsperioden, indtræder den relevante suppleant automatisk, og hvis suppleanten ikke kan indtræde, udpeges eller vælges hurtigst muligt et nyt medlem for resten af perioden. Suppleanterne optages ligeledes i bestyrelsen, hvis et medlem af bestyrelsen er fraværende i mere end sammenhængende to måneder grundet sygdom, bevilget orlov eller lignende. De valgte suppleanter opfordres til at følge bestyrelsens arbejde nøje via fx dagsorden og referater. Bestyrelsen kan beslutte, at en suppleant undtagelsesvist og efter en konkret saglig vurdering og begrundelse kan have observatørstatus ved enkelte bestyrelsesmøder, fx i de tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem skal fragå pga planlagt og velbegrundet frafald, og suppleanten og den siddende bestyrelse ser deltagelsen som nødvendig forberedelse.

Stk. 6 Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af hhv. forældrekredsen og skolekredsen.

Stk. 7 Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af Friskolelovens §5 eller af vedtægterne.

Stk. 8 Et bestyrelsesmedlem kan normalt ikke afsættes i funktionsperioden, men såfremt dagsorden for det vælgende organ, der har valgt pågældende, indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de(n) pågældende. Dagsorden skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 9 Skolens leder, lærere og andre ansatte på skolen kan ikke være medlem af bestyrelsen og deltager kun i valg af bestyrelsen, hvis de samtidig er forældre til elever på skolen. Skolens leder og en repræsentant for skolens ansatte deltager normalt i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Ud fra menneskelige hensyn kan bestyrelsen beslutte, at enkelte punkter drøftes uden deltagelse af andre end bestyrelsens medlemmer.

Stk. 10 Da den demokratiske proces og medbestemmelse er fundamental i skolens værdigrundlag, er det væsentligt, at 1-2 repræsentanter for elevrådet deltager i bestyrelsens møder med observatørstatus. Ligeledes kan bestyrelsen invitere konsulenter eller andre for bestyrelsens arbejde relevante gæster med et klart formuleret sigte på specifikke dagsordenpunkter. Beslutningen om at invitere udenforstående skal være sagligt begrundet, og afgørelsen heraf skal træffes af bestyrelsen fra gang til gang ud fra en konkret vurdering.

Stk. 11 Der tilstræbes i øvrigt en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelsen.

 

§6 Bestyrelsens arbejde og funktion.

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af og blandt bestyrelsens medlemmer bestyrelsens formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens fravær træder næstformanden i formandens sted og overtager her til fulde formandens rettigheder og pligter.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende, men har særlige angivelser for bestemte beslutninger, fx omkring vedtægtsændringer og nedlæggelse, se §13 og §14. Ved stemmelighed udskydes punktet til næste møde, og bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at tage deres holdning op til revision, evt sætte sig ekstra godt ind i pågældende sag. Der kan også afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på en afklaring. I tilfælde af gentagen stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 4 Bestyrelsen holder møder i det omfang, det findes nødvendigt (af formanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer) for at sikre behandlingen af alle spørgsmål vedrørende skolens drift og fremtid. Det tilstræbes, at møderne fastlægges med dato og hovedoverskrifter et skoleår af gangen. Der skal hvert år afholdes bestyrelsesmøde umiddelbart efter 5/9, i december og i juni. Resten af møderne fordeles af bestyrelsen.

Stk. 5 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, og indkaldelsen samt dagsorden skal være de øvrige bestyrelsesmedlemmer i hænde senest 5 dage før mødets afholdelse. Evt. afbud til mødet skal være formanden i hænde seneste 2 dage inden mødet.

Stk. 6 Bestyrelsesformanden leder møderne, forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 7 Formanden drager omsorg for udførelsen af de vedtagne beslutninger.

Stk. 8 Der udarbejdes efter/under hvert bestyrelsesmøde et referat, som lægges på skolens hjemmeside. Normalt er skolens leder referent.

 

§7 Skolens ledelse og personale.

Stk.1 Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder, som er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt mm. Skolens leder har således ansvaret for den daglige og pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter. Beslutning om afskedigelse af skolens leder skal efter indstilling fra bestyrelsen træffes på Generalforsamling med 2/3 stemmeflerhed.

Stk. 2 Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse af skolens leder og skolens øvrige ansatte.  Den egentlige udvælgelse af ansatte under skolelederniveau samt evt. forhandlinger varetages af skoleleder i samarbejde med et ansættelsesudvalg bestående af en repræsentant for de ansatte og et bestyrelsesmedlem. Skolelederen kan efter bestyrelsens retningslinjer ansætte vikarer, gæstelærere og anden tidsbegrænset medhjælp.

Stk.4 Skolens øvrige personale er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt mm.

 

 

§9 Skolens Forældrekreds.

Stk. 1 Forældrekredsen består af de personer, som har forældremyndigheden over elever på skolen.

Stk. 2 Forældrenes rettigheder i medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler ” og efter vedtægterne tilkommer den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven. Skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed, jf. dog stk 1.

Stk. 3 Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves jvf. ”Lov om friskoler og private grundskoler” kapitel 3, §9 stk. 1-10, samt ”Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende”.

Stk. 4 Af og fra Forældrekredsen vælges ved almindelig stemmeflerhed 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter ved et særligt valgmøde, der afholdes i forbindelse med Generalforsamlingen, jvf vedtægternes §5 stk.1 og efter reglerne om valg og certificering af tilsynsførende.

Stk. 5 Forældrekredsen vælger selv en formand, der er ansvarlig for at indkalde til møder i forældrekredsen, herunder møder til fx valg af tilsynsførende. Mødeindkaldelse med dagsorden skal udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse

Stk. 6 Forældrekredsen fastsætter selv evt. forretningsorden og evt. vedtægter, der dog i alle henseender holdes indenfor rammerne af de af bestyrelsen fastsatte vedtægter og skolens værdigrundlag.

Stk. 7 Bestyrelsen beslutter fastsættelse af skolepenge og betaling for skolefritidsordning. Ved ændringer heraf og ved mindre vedtægtsændringer skal bestyrelsen rundsende skriftlig orientering om den trufne beslutning til Forældre- og Skolekreds.

Stk. 8 Bestyrelsen træffer beslutning om skolens nedlæggelse, men uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, skal beslutning om skolens ophør træffes på Generalforsamling ved 2/3 stemmeflerhed.

§10 Skolekredsen.

Stk. 1 Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældre, stedforældre samt andre med interesse i skolen og dens virke, fx bedsteforældre, lokale, virksomheds-repræsentanter, lokalpolitikere, pædagogiske tænkere, tidligere/kommende forældre til elever på skolen osv.

Stk. 2 For medlemskabet opkræves et årligt kontingent, der opkræves af bestyrelsen og gælder fra 1.august til 31.juli. Såfremt et medlem er i vedblivende kontingentrestance, kan bestyrelsen overfor det pågældende medlem skriftligt begrunde en ophævelse af medlemskabet med øjeblikkelig virkning.

Stk. 3 Skolekredsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser, ligesom medlemmernes bidrag ikke giver ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 4 Fra Skolekredsen opstiller mindst 2 bestyrelseskandidater og 1 suppleant til bestyrelsesvalg på Generalforsamling, hvor der af og blandt Skolekredsens medlemmer vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Stk. 5 Skolekredsen vælger selv en formand, der er ansvarlig for at indkalde til møder i Skolekredsen, og fastsætter selv evt. forretningsorden og evt. vedtægter, der dog i alle henseender holdes indenfor rammerne af de af bestyrelsen fastsatte vedtægter og skolens værdigrundlag.

 

 

 

§11 Generalforsamlingen.

Stk. 1 Generalforsamlingen består af Forældrekredsen og Skolekredsen, og bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender her.

Stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Afstemninger foretages skriftligt, når mindst 1 medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3 Beslutninger på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af vedtægtsændringer, beslutning om nedlæggelse af skolen og afskedigelse af leder, jvf § 14, §15 og §7, som alle kræver 2/3 stemmeflerhed.

Stk. 4 Vedtægtsændringer foretages og besluttes af Bestyrelsen og Generalforsamling i fællesskab. Der skal være 2/3 stemmeflerhed for så vidt angår såvel Bestyrelsens som Generalforsamlingens godkendelse af vedtægtsændringer, jvf §4 stk 4 og §14 stk.1.  Se §14 stk. 1 for mindre vedtægtsændringer.

Stk. 5 Bestyrelsen træffer beslutning om skolens nedlæggelse, men uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, skal beslutningen træffes på Generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen med 2/3 stemmeflerhed, jvf §14, 1.

Stk. 6 Afskedigelse af skolens leder besluttes efter indstilling af bestyrelsen på Generalforsamling med 2/3 stemmeflerhed.

Stk. 7 Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i skolens lokalområde. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1/3-30/4. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller via e-mail til Forældrekredsens og Skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Stk. 8 Indkaldelse til Generalforsamling skal indeholde dagsorden, der som minimum anfører følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning (kan evt. fremsendes som bilag)
  3. Bestyrelsen forelægger årsrapporten til orientering (kan evt. fremsendes som bilag)
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i Forældrekredsen
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i Skolekredsen
  6. Valg af suppleanter i hhv. Forældrekreds og Skolekreds
  7. Indkomne forslag
  8. Evt.

Det tilstræbes, at ensidig orientering sker som fremsendte bilag, så Generalforsamlingen har karakter af aktivitet og dialog.

Stk. 9 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1.februar, og de skal bekendtgøres for Skolekredsen og Forældrekredsen ved indkaldelsen til Generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 10 af Forældrekredsens og Skolekredsens medlemmer kræver det. Der indkaldes som til ordinær generalforsamling. Dagsorden skal således også oplyses ved indkaldelsen.

Stk. 11 Over det på generalforsamlingen passerede og evt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

 

 

 

 

 

§12 Indblik i budgetter mm

Stk. 1 Medlemmer af forældrekredsen og ansatte ved skolen har efter anmodning ret til at få indblik i revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har godkendt, dog ikke heri indeholdte oplysninger, som er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Stk. 2 Bestyrelsen kan udstrække retten efter stk. 1 til også at omfatte andre personer.

 

§13 Tegningsret.

Stk. 1 Skolen forpligtes udadtil (tegnes) af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom eller ved indgåelse af væsentlige købs- eller lejekontrakter kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

 

§14 Ændring af skolens vedtægter

Stk. 1 Vedtægtsændringer foretages og besluttes af Bestyrelsen og Generalforsamling i fællesskab med 2/3 stemmeflerhed for såvidt angår såvel Bestyrelsens som Generalforsamlingens godkendelse af vedtægtsændringer, jf.§4 stk.4. Bestyrelsen kan dog vælge at foretage mindre vedtægtsændringer alene og derefter skriftligt orientere Forældre- og Skolekredsen, som herefter har 1 uges indsigelsesret.

Stk. 2 Særligt gælder for ændringer af vedtægternes §2 (skolens formål): Hvis skolen ophører med at drive skolevirksomhed i henhold til friskoleloven, skal den nedlægges. Der kan desuden ikke foretages væsentlige ændringer i skolens formålsbestemmelser uden at Hammer Frie Privatskoles eksistens ophører.

Stk. 3 Vedtægtsændringer er kun gældende, når de indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen, når de er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, når de angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift og når de er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen eller, hvis dette er et krav ifølge vedtægterne, af bestyrelsen og Generalforsamlingen i forening.

Stk. 4 Vedtægter og vedtægtsændringer træder tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Det skal af offentliggørelsen på skolens hjemmeside fremgå, hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, og hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen/Generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne. Er Børne- og undervisningsministerens godkendelse påkrævet, skal tidspunktet for godkendelsen tillige fremgå.

 

§15 Nedlæggelse

Stk. 1 Bestyrelsen træffer beslutning om skolens nedlæggelse, men uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, skal beslutningen træffes på Generalforsamling med mindst 2/3 stemmeflerhed, jv. §4 stk 5

Stk. 2 Såfremt skolen ophører med at drive skole i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”, skal den nedlægges.

Stk. 3 Hvis skolen ophører med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, skal den nedlægges som Hammer Frie Privatskole.

Stk.4 Når bestyrelsen har truffet beslutning om skolens nedlæggelse, skal den orientere forældrekredsen herom umiddelbart efter, at beslutningen er truffet. Desuden skal bestyrelsen orientere de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende herom og endeligt skal Bestyrelsen orientere Undervisningsministeriet herom. I tilfælde, hvor skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles, skal orienteringen til Ministeriet ske omgående!

Stk. 5 Bestyrelsen har i forbindelse med skolens nedlæggelse ansvaret for, at skolens aktiver bevares, at den økonomiske opgørelse i anledning af nedlæggelsen foretages efter gældende regler og at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne, dvs. at evt. overskydende midler ved skolens nedlæggelse med Ministeriets godkendelse skal anvendes til skolevirksomhed, der støttes i henhold til loven.

 

 

 

Således vedtaget på skolens Generalforsamling den 6.april  2014.

Revideret og Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer 14.juni 2014:

Formand Bent Illum, Gartnervej 10, 4700 Næstved

Næstformand Peter Riis, Lundby Torpvej 52, 4750 Lundby

Kasserer Lotte Nors Lundby, Hovedvejen 97, 4733 Tappernøje

Christine Dejrup Valby Andersen, Johanne Korchsvej 73, 4700 Næstved

Lillan Willum Nielsen, Ingemannsvej 12, 4700 Næstved

For underskrifter og Undervisningsministeriets endelige godkendelse og stempel, klik her: Vedtægters underskrift og godkendelse

 

 

Offentliggjort på skolens hjemmeside 14.juni 2014

Vedtægtsændringer af §2 stk. 1, §6 stk. 3, §5 stk. 1, §9 stk. 4 og §10 stk. 5 foretaget den 20.juni 2019 og offentliggjort på skolens hjemmeside den 24.juni 2019, hvor alle forældre tillige er orienteret skriftligt pr. mail, se venligst Vedtægtsændringer 200619