Hammer Frie Privatskoles altoverskyggende formål er, at give eleverne mulighed for og incitament til at lære alt, hvad de overhovedet kan rumme i en tryg og levende skolehverdag, som de hver dag glæder sig til og mærker udbyttet af. Ad denne vej medvirker vi til at danne innovative, fagligt kompetente og tillidsfulde børn, der tror på sig selv og kan træffe kvalificerede og hensigtsmæssige valg i gensidig respekt for andre mennesker.w

 

Af skolens vedtægter fremgår det mere formelle formål:

§2 Skolens formål                                         

Stk.1 Institutionens formål er at drive en fri grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Hammer Frie Privatskole har endvidere til formål i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler” at drive fri grundskole med undervisningstilbud for elever fra 5-18 år, svarende til Folkeskolens 10-årige undervisningstilbud fra børnehaveklasse til og med 9.klasse med skolefritidsordning.

Stk.2 Skolens opgave er qua fokus på motivation og undren som forudsætning for læring at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling og giver eleverne mod på og lyst til at lære mere og til at uddanne sig videre efter grundskolen.

Stk.3 Skolen søger i samarbejde med forældrene at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de bevarer og styrker tilliden til egne muligheder og opnår baggrund for velovervejet at tage stilling og handle hensigtsmæssigt.

Stk.4 Skolen skaber i samarbejde med forældrene rammerne for, at eleverne kan gøre sig fortrolige med den danske kultur og opnå viden om og forståelse for andre kulturer i vores globaliserede verden og for menneskets samspil med naturen såvel lokalt som globalt. Vi tilstræber bæredygtighed i praksis, undervisning, tankegang og hvor det ellers er konstruktivt og relevant.

Stk.5 Skolen forbereder i samarbejde med forældrene eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et moderne, demokratisk samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning, praksis og hverdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og give børnene mulighed for – i et forpligtende fællesskab af forskellighed – at udvikle sig til selvstændigt tænkende mennesker med mod på og lyst til at indgå aktivt i de udfordringer, de møder i livet. Dette kræver en pædagogisk praksis, der inddrager eleverne i undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering, som er anerkendende og reflekterende og som har motivation og undren som nødvendige forudsætninger for læring.

Stk.6 Skolen træner i hele sin praksis eleverne i grundlæggende, gensidig, mellemmenneskelig respekt for såvel hverandres læringsstile, personligheder, forudsætninger, herkomst, holdninger, valg og udmøntning af samme ud fra erkendelsen af, at vi alle er forskellige, men stadig ligeværdige og lige elskværdige.

Stk.7 Skolens menneskesyn og pædagogiske ståsted er helt grundlæggende for praksis og pædagogisk virke og kan ikke fraviges!

model LI1