For skema over skolens planlagte undervisningstimetal, se Pl. Undervisningstimetal 17-18

Som udgangspunkt tilbyder vi samme fagrække som Folkeskolen, dvs at når vores elever forlader 9.klasse, har de lige så gode muligheder for at søge ind på ungdomsuddannelserne, som elever fra andre skoler. Mindst!

I henhold til vores pædagogiske platform og værdigrundlag er eleverne på Hammer Frie Privatskole i meget høj grad medbestemmende for, hvilke fag de undervises i – inden for en ramme, der tegnes af Ministeriets vejledende timetal efter 3., 6. og 9.klassetrin. Det betyder altså, at eleverne i perioder kan neddrosle eller helt fravælge nogle fag, tilvælge andre fag end sædvanligt for alderen eller fordoble timetallet i en række fag, som de er topmotiverede på lige dér. Set over en længere periode, fx et skoleår, skal fagene naturligvis dækkes ind, ligesom vi efter ovennævnte klassetrin vil være á niveau med Folkeskolen i de forskellige fag.

Vi måler/dokumenterer ikke undervisningens effekt med timetal, men med fagligt udbytte og niveau.

 

I praksis og som udgangspunkt kan vi derfor skitsere følgende fagramme, som eleverne altså vælger indenfor:

 

Humanistiske fag
Dansk 0.-9.kl Enten dansk eller matematik skal indgå som fag i hver kvartals-periode. Grundlæggende færdigheder som læsning og stavning trænes selvfølgeligt hele vejen og på mange forskellige måder. Vi følger Ministeriets Fælles Mål, men bruger levels (=niveau’er) i stedet for klassetrin. Vi forbereder eleverne til afgangsprøven.
Engelsk 3.-9.kl Der undervises først i engelsk, når de grundlæggende danskfærdigheder er på plads. Elever, der er klar tidligere end 3.klassetrin, kan selvfølgelig vælge engelsk til. Engelske sange/lege kan sagtens indgå i den tværfaglige undervisning tidligere end 3.kl. Vi følger Fælles mål, men bruger ’levels’ i stedet for klassetrin. Vi forbereder eleverne til afgangsprøven.
Tysk 5.-9.kl Der undervises først i tysk, når engelsk er på plads, så forvirring sprogene imellem undgås. Elever, der er klar tidligere end 5.klassetrin, kan selvfølgelig vælge tysk til. Tyske sange/lege kan sagtens indgå i den tværfaglige undervisning tidligere end 5.kl. Vi følger Fælles mål, men bruger ’levels’ i stedet for klassetrin. Der vælges som udgangspunkt mellem tysk og fransk af hensyn til senere afgangsprøve i faget, men det udelukker ikke senere til- eller fravalg (dog efter vejledning). Vi forbereder eleverne til afgangsprøven.
Fransk 5.-9.kl Der undervises først i fransk, når engelsk er på plads, så forvirring sprogene imellem undgås. Elever, der er klar tidligere end 5.klassetrin, kan selvfølgelig vælge fransk til. Franske sange/lege kan sagtens indgå i den tværfaglige undervisning tidligere end 5.kl. Vi følger Fælles mål, men bruger ’levels’ i stedet for klassetrin. Der vælges som udgangspunkt mellem tysk og fransk af hensyn til senere afgangsprøve i faget, men det udelukker ikke senere til- eller fravalg (dog efter vejledning). Vi forbereder eleverne til afgangsprøven.
Andre sprog 8.-9.kl Andre sprog som fx spansk, italiensk eller russisk kan vælges til i udskolingen, såfremt vi har lærerpotentiale til det og elevens faglige overskud tillader det. Vi tilbyder ikke afgangsprøver i fagene.
Historie 0.-9.kl I indskolingen har undervisningen karaktér af fortælling, på mellemtrinnet mere traditionelt og i udskolingen meget projekt/problemløsnings-relateret. Et dannelsesfag, hvor bred almenviden tilstræbes på linje med dyb indsigt og tværfagligt overblik. Samlæses ofte med historie/samfundsfag. Vi følger Fælles Mål, men med ’levels’ i stedet for klassetrin. Vi forbereder eleverne til afgangsprøven.
Kristendom/religion 0.-9.kl I indskolingen har undervisningen karaktér af fortælling, på mellemtrinnet mere traditionelt og i udskolingen meget projekt/problemløsnings-relateret med fokus på etiske drøftelser på baggrund af teoretisk viden. Et dannelsesfag, hvor bred almenviden tilstræbes på linje med dyb indsigt og tværfagligt overblik. Samlæses ofte med historie/samfundsfag. Vi følger Fælles Mål, men med ’levels’ i stedet for klassetrin. Vi forbereder eleverne til afgangsprøve.
Samfundsfag 7.-9.kl Et diskussions- og dannelsesfag, hvor teoretisk videnstilegnelse veksler med drøftelser på holdningsplan, hvor bred almenviden tilstræbes på linie med dyb indsigt og tværfagligt overblik. ”Hvem er jeg-hvad karakteriserer det samfund jeg lever i – hvad mener jeg egentlig om det?” Vi følger Fælles Mål, men med ’levels’ i stedet for klassetrin. Vi forbereder eleverne til afgangsprøve.
Psykologi 8.-9.kl Faget dækker over kommunikationsstrategier, identitet og personlighed, teoretiske modeller af sindets opbygning og funktion samt anvendelsen heraf, interpersonelle relationer plus mere konkrete, elevvalgte fokusområder som fx ”drømme” eller ”vrede”. Tilbydes elever med fagligt overskud. 2 levels.
Naturvidenskabelige fag    
Matematik 0.-9.kl Enten dansk eller matematik skal indgå som fag i hver kvartals-periode. Grundlæggende færdigheder som talforståelse, regnearterne og geometri trænes selvfølgeligt hele vejen og på mange forskellige måder. Vi følger Ministeriets Fælles Mål, men bruger ’levels’ (=niveau’er) i stedet for klassetrin. I forbereder eleverne til afgangsprøven.
Natur/teknik 0.-6.kl Et udpræget sanse-, oplevelses- og eksperimenterende fag. I indskolingen mest på spontant oplevelsesplan, på mellemtrinnet knyttes teori og vidensområder i stadigt stigende grad til det konkret oplevede. Tværfagligt overblik tilstræbes. Vi følger Fælles Mål, men med ’levels’ i stedet for klassetrin.
Fysik/kemi 7.-9.kl En naturlig videreførsel af natur/teknik, dog med mere abstrakt teori, flere videnskabelige forsøg, rapportering, dybere indsigt i de forskellige fagområder, matematik/beregninger ind over. Vi følger Fælles Mål, men med ’levels’ i stedet for klassetrin. Vi forbereder eleverne til afgangsprøve.
Biologi 3.-9.kl På mellemtrinnet konkret og knyttet til kroppen, de nære natur-omgivelser osv, i udskolingen bredere og dybere vinkler på fagområderne med fokus på miljø og bæredygtighed. Vi følger Fælles Mål, men med ’levels’ i stedet for klassetrin. Vi forbereder eleverne til afgangsprøven.
Geografi 7.-9.kl En naturlig forlængelse af natur-teknik, men med uddybning af vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for vores levevilkår i Danmark og i resten af Verden, geografiske begreber og sammenhænge og viden om samfundets udnyttelse af vores naturlige ressourcer.  Vi følger Fælles Mål, men med ’levels’ i stedet for klassetrin. Vi forbereder eleverne til afgangsprøven.
Praktisk/musiske fag
Håndværk og design 0.-9.kl Vi underviser ikke i traditionel, skemalagte håndværk&design-timer, men fletter faget og teknikkerne ind i undervisningen, hvor det er relevant, ligesom faget indgår som faglig vinkel/projektarbejdsform i fx drama/musicals, i natur/teknik, i emneuger om bæredygtighed og bygning af forskellige ting til skolen.
Musik 0.-9.kl Vi underviser ikke i traditionel, skemalagt musik, men fletter faget, sangen og instrumenterne ind i undervisningen, hvor det er relevant og sjovt, ligesom faget indgår som faglig vinkel/præsentationsform i fx forståelsen af lyrik, engelsk sprogtræning, gange-sange osv. Vi kører deciderede musiske forløb ifm. drama/musicals og leverer selv musikalsk underholdning til vores sociale arrangementer.
Madkundskab 0.-9.kl I indskolingen som faglig vinkel i emneuger om sundhed/krop/mad eller som arbejdsform i projektundervisning. På mellemtrinnet og i udskolingen kan madhold tilvælges i perioder af 1-2 uger pr kvartal, hertil kommer samme faglige vinkel/arbejdsform som ovenfor. Vi følger Fælles Mål, men med ’levels’ i stedet for klassetrin. Hvis eleven har haft timer nok i faget, forbereder vi til afgangsprøven.
Idræt og bevægelse 0.-9.kl Vi underviser ikke i traditionel, skemalagt  idræt, men fletter krop og bevægelse ind i undervisningen, hvor det er relevant, ligesom faget indgår som faglig vinkel/projektarbejdsform i fx sundhedsuger. Vi afholder motionsdage og Olympiader, vi afreagerer vha vild dans eller kampsportsøvelser og vi hygger med forskellige boldspil.

 

Vi er absolut åbne for forslag til nye og anderledes fag, der dækker andre områder eller går på tværs af de kendte fag. Ifølge loven skal fagene dansk, engelsk og matematik findes i skolens fagrække, resten bestemmer vi selv, så der er rig mulighed for nye og spændende fag-kombinationer eller –områder.